Nhãn dán nhãn in

Tùy chỉnh in nhãn tự dính cho trái cây

Tất cả công cụ mục đích được thiết lập bởi Trades Pro®. Bộ bao gồm: 8oz vuốt, 6" Kìm trượt, Rãnh 1/4 x 4" & Phillips # 2x4" Tua vít.

Mã Qr và Số sê-ri In dính Nhãn dán hình ba chiều

Bộ công cụ cơ học - 58 Pc của Powerbuilt®. Bộ bao gồm: Tiến sĩ các loại. 6 và 12 Bộ ổ cắm Pt - SAE và số liệu (1/4 và 3/8" Tiến sĩ. Ổ cắm và bit, Ratchet, Spinner Xử lý với trường hợp).